#SalvemSesFontanelles

Avui hem donat una passa molt important per protegir Ses Fontanelles i #complin amb la paraula donada com a Govern i com #PSOE #SalvemSesFontanelles

Avui hem aprovat, al Consell Gerència de l’Ajuntament de Palma, que la llicència de construcció dels edificis comercials que a la passada legislatura (al 2014) es van concedir, s’ha extingit i no es podran fer.
És una mesura que defensa l’interés general, que aposta per un model de ciutat més #sostenible i que vol apostar pel #petit #comerç.

Més info:

  • El Consell de Gerència d’Urbanisme ha aprovat avui tenir com  extingits els efectes de la llicència atorgada el 29 de juliol de 2014 per a la construcció de 22 edificis d’ús indeterminat a ses Fontanelles. Es tracta de la primera llicència d’edificació que es va demanar en aquest indret.  Quan s’ha estudiat a fons jurídicament i després d’analitzar les al·legacions de la promotora, s’ha conclòs que la llicència s’havia extingit el 5 de maig de 2015 per ministeri de la llei, en aquest cas la Llei d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears (LOUS), la qual els informes jurídics sostenen que és la llei aplicable en aquest cas. Aquesta és la data en què s’havia d’haver presentat el projecte d’execució de les edificacions i que no es va presentar, i per tant, ja des d’aquella data, s’ha de tenir com extingida la llicència.
  • Aquest procediment es va iniciar el passat 4 d’abril de 2017 i es va atorgar a la promoció un termini de 15 dies hàbils perquè  presentés al·legacions. En els informes municipals queda patent que les al·legacions no desvirtuen el fet assenyalat: la no presentació en el termini legal del projecte d’execució, per la qual cosa, es produeix de forma automàtica l’extinció  dels efectes de la llicència.
  • La decisió es sustenta en informes jurídics i tècnics.: informe dels serveis jurídics municipals, de la secretaria del Consell de la Gerència i del cap del Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació. Aquests motius són, com s’ha dit, que l’empresa no ha presentat el projecte d’execució en el temps i forma que marca la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl ((Llei del Sòl)). Així, des del moment en què es va aprovar la llicència tenien 6 mesos per presentar el projecte d’execució i 36 mesos per finalitzar les obres.
  • La llicència es va atorgar el juliol de 2014. Després, l’empresa va sol·licitar dues pròrrogues per poder redactar el projecte d’execució de 3 mesos ((una es va concedir –gener 2015- i l’altra no –presentada abril 2015-)).  Amb aquestes pròrrogues, el termini màxim per presentar el projecte d’execució era 5 de maig de 2015, una data que ja s’ha superat per molt ((dos anys)).
  • Aquesta és la principal motivació jurídica que ens ha dut a adoptar la resolució. Aquesta resolució adoptada conté una desestimació de les al·legacions, la constatació de l’extinció de la llicència per ministeri de la llei, la denegació –per extemporani i deficient – del projecte d’execució presentat tardiament, així com impedir les obres d’edificació que se’n deriven de la llicència extingida.

Ara únicament tenen llicència d’urbanitació que els varen concedir i que estan executant.